OBCHODNÉ PODMIENKY BISTRO GOURMET

OBCHODNÉ PODMIENKY

Infusion s.r.o., Ťahanovské riadky 296/49, 040 01 Košice, IČO: 4782 0756, DIČ: 2024108218, IČDPH: SK2024108218, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košce I, oddiel: Sro, Vložka číslo 36018/V

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov predávajúceho cez internet na internetových stránkach www.bistrogourmet.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ – ďalej iba Kupujúci)

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho.

7. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Predávajúci prehlasuje, že podľa platnej právnej úpravy môže využiť podrobnosti elektronického kontaktu Kupujúceho (email) pre potreby zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných obdobných produktov alebo služieb, pričom je však povinný Kupujúcemu jasne a zreteľne umožniť jednoduchým spôsobom, zdarma odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a to aj pri zasielaní každej jednotlivej správy. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že má možnosť zasielanie obchodných oznámení vopred odmietnuť. Spôsob nakladania s osobnými údajmi a ich uchovávania je bližšie opísaný v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na tejto stránke.

8. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov Kupujúceho je zmluvný vzťah, t.j. kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednávky Kupujúceho.

9. V procese registrácie prostredníctvom elektronického formulára Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje označením políčka „ súhlas so spracovaním osobných údajov” v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, zobrazeného pod registračným formulárom.

10. Každý má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich a žiadať, aby neboli ďalej spracovávané. V takomto prípade nás môžete informovať písomne na adrese sídla firmy:

Infusion s.r.o., 

Ťahanovské riadky 296/49, 

040 01 Košice, 

prípadne na emailovej adrese: kosice@bistrogourmet.sk

11. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou z poskytovania osobných údajov Predávajúcim sú osobné údaje Kupujúceho poskytnuté v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na internetovej adrese www.bistrogourmet.sk. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

– Objednanom tovare a jeho cene

– Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia objednaného tovaru

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu pre objednávky z Bratislavy na adresu bratislava@bistrogourmet.sk a pre objednávky z Košíc kosice@bistrogourmet.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

b. Kód / názov objednávaného tovaru alebo tiež jeho popis

c. Množstvo objednávaného tovaru

d. Adresa miesta dodania tovaru v prípade donášky, ktorá sa uskutočňuje v Bratislave alebo Košiciach. Ak kupujúci túto možnosť nevyplní, kupujúci je si vedomý, že tovar si prevezme na odbernom mieste na adrese v Bratislave, Hodžovo námestie 2, v Košiciach na adrese Mäsiarska 9.

e. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach

f. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 24 hodín pred požadovanou dodávkou tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese kosice@bistrogourmet.sk pre objednávky pre Košice alebo bratislava@bistrogourmet.sk pre objednávky pre Bratislavu

Pri zrušení kúpnej zmluvy je potrebné uviesť kontaktné údaje kupujúceho a identifikáciu objednávky, najmä číslo objednávky, dátum objednávky a identifikáciu objednaných výrobkov. Kúpna zmluva sa považuje za zrušenú dňom doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu vo vyššie uvedenej lehote. V prípade zrušenia kúpnej zmluvy predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, ak už kupujúci pred zrušením kúpnej zmluvy zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zrušenia kúpnej zmluvy, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. V prípade, ak nedôjde k účinnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu za ním objednaný tovar. 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak už kupujúci pred zrušením kúpnej zmluvy zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zrušenia kúpnej zmluvy, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

CENOVÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.bistrogourmet.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.bistrogourmet.sk.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Platby sa vykonávajú v mene EURO a to:

– platbou vopred, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vedený v banke ………………..,

– platbou vopred, a to bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho využitím platobnej brány

– platbou v hotovosti pri prevzatí Tovaru od kuriéra alebo na prevádzke Predávajúceho,

– bezhotovostnou platbou na prevádzke Predávajúceho prostredníctvom platobnej karty akceptovanej Predávajúcim.

DODACIE PODMIENKY

1. Spôsob odovzdania tovaru určuje Predávajúci, pokiaľ v Kúpnej zmluve nie je stanovené inak.

2. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Predávajúcemu.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, za splnenia podmienky, že došlo k riadnemu uhradeniu kúpnej ceny.

TERMÍN DODANIA

1. Súčasťou Kúpnej zmluvy je požadovaný termín dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie. V prípade predĺženia doby trvania dodania dlhšej ako 12 hodín oproti požadovanému termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď, najneskôr do 60 minút po informácii o omeškaní dodávky zo strany Predávajúceho, pričom po uplynutí uvedenej lehoty právo na odstúpenie od zmluvy Kupujúcemu zaniká. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie doby dodania spôsobenej okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho (nehody, živelné pohromy a pod.)

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

1. Vzhľadom na povahu Tovaru neposkytuje Predávajúci v súlade s Občianskym zákonníkom na Tovar záručnú dobu.

2. Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, cena alebo akosť zákonným alebo zmluvným parametrom) jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.

3. Pokiaľ má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 60 minút od jeho prevzatia, inak toto právo Kupujúcemu zaniká. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť písomne na e-mailovú adresu bratislava@bistrogourmet.sk pre objednávky pre Bratislavu alebo kosice@bistrogourmet.sk pre objednávky pre Košice, alebo telefonicky na čísle 02/20 850 090 alebo 055699 85 89.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť na adresu odberného miesta reklamovaný tovar, v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80 % obsahom predaného tovaru, vrátane požadovaných dokladov – faktúra alebo pokladničný blok. V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie.

5. Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z e-mailovej adresy kosice@bistrogourmet.sk alebo bratislava@bistrogourmet.sk  ihneď po prešetrení reklamácie, najneskôr však do 5 pracovných dní od jej prevzatia.

6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2021

V Košiciach dňa 01.04.2021

Naštartuj svoj deň

SKVELÝM ŠALÁTOM

našej domácej výroby

naštartuj svoj deň

SKVELÝM ŠALÁTOM

našej domácej výroby